"Pokud jde o úsudek, rozlišit sofisma od důkazu nelze jinak, než ověřením závěru zkouškou nebo praxí. I ty nejjistější závěry vyvozené z úsudku nejsou dokonalé, pokud se neověří."
Roger Bacon

Ediční poznámka
11 anagramů
Ad Severum
Podlažický rukopis

Počet přístupů: 412342

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.


Obsah ©
Vladimír Merta,
2004 - 2005

ANAGRAMY

v textu  díla

COSMAE  PRAGENSIS  CHRONICA  BOEMORUM

ANEB

KOSMOVA   KRONIKA   ČESKÁ

  

Anagramy objevil a sestavil: František Borák
Setřídění strojopisů F. Boráka: Vladimír Merta
Překlady a poznámky připojil : Jiří Kachlík

Vysvětlivky použitých značek:

S: střed anagramu    strč. staročesky
L: část vlevo od středu   stsl. staroslověnsky
P: část vpravo od středu   lat. latinsky
+ označení řádku s časovým údajem   rus. rusky

(x), (xyz), apod. chybějící písmena ve staročeském textu anagramů, doplněná dle slovníku staročeského, staroslověnského, nebo latinského jazyka
()
označení místa v textu na kterém pravděpodobně chybí jedno nebo více staročeských slov
( ?  ? )
označení místa v textu na kterém se dosud nepodařilo provést uspokojivý převod (překlad) do dnešního českého jazyka
Převod (F. B.):
původní převod (překlad) Františka Boráka
Převod (F. B., J. K.):
původní převod (překlad) Františka Boráka s upřesněním, nebo doplněním textu Jiřím Kachlíkem
Převod (J. K.): převod (překlad) doplněný Jiřím Kachlíkem na těch místech, kde dosud zcela chyběl

Úvod k proboštu Šebířovi

Domino et vero Melnicensis ecclesiae praeposito Severo, tam litterali scientia quam spirituali intelligentia praedito, … 

1. S: Kristianus ti lga o materi ěi.
  L: Piskop Ellen pišet klerikom: „Pan k Ludmině
  P: ie Ratisla Liutis, dietě iěie na Stotore, to ie na Moravě.“

Převod (F. B.): Kristián ti lže o její (Drahomířině) matce. Biskup Helena píše klerikům: „Ludmina patří pod vládu Ratislava Lutice, jejího syna, který je na Stoboru, to je na Moravě.“

(Poznámka J.K.: strč. „lháti“ = lhát, klamatstrč. „psáti, pisati“ = psát, malovat)


Cosmas Pragensis ecclesiae solo nomine decanus post huius vitae stadium in coelesti regno bravium, …

2. S: Ludmina knegin – to ie mila svetica
  L: Stoboru Chrvatskego. Propade nečesti.
  P: Oseva Isvssa se sinom jmene Lutis.

Převod (F. B.):  Kněžna Ludmina je milá světice ze Stoboru Chrvatského (Charvátského). Propadne (však) potupě. Zasévá (do duší) Ježíše se (svým) synem jménem Lutic.

(Poznámka J. K.: strč. „nečest“ = nečest, hanba, potupa)


Quanta mentis meae devotione ac dilectione vestrae paternitati substernor, Deum testor, eloqui nequeo, …

3. S: Slavimir knes – t na Morave ie.
  L: Otec dstere Ludmine, svete d(i)evce, pustit t Banov.
  P: To ě citane Otca Irenea: „O troně“.

Převod (F. B.): Kníže Slavimír, ten je na Moravě. Otec (Slavimír) dceři Ludmině, svaté dívce, předá ten Bánov. To je čtení Otce Irenea (v jeho díle nazvaném:) „O trůnu“.


…, neque enim est magna dilectio, quam humana comprehendit ratio.

4. S: Liutmina Tučšinem
  L: chopena ě mudrě (f) chramě.
  P: I toi knegině da mota(re).

Převod (F. B.): Ludmina byla Tužou chycena v chrámě lstivě. A té kněžně dal pouta.
Převod (J. K.): Ludmina byla Tužou chycena v chrámě lstivě. A tu kněžnu (pak) nechal vodit z místa na místo.

(Poznámka J. K.: stsl. „chram“ = dům, chrám, kostel, lat. „motare“ = sem tam pohybovati)


Dilectio enim vera nichil proprium, nichil secretum aut occultum habere quit, quod non ei promat, quem sincero affectu diligit.

5. S: Slavibor knes – imě Lutica jmě.
  L: Ludmina ě prvne, primo f Chrvaci(i) chodi nekludně f pokoi.
  P: Ot(e)c kneg Lutic, truti (f) Chorvati, mrět ěi vitem.

Převod (F. B., J. K.): Kníže Slavibor má jméno Lutic. Ludmina je (jeho) prvorozeným dítětem (a je na místě) nejpřednějším v Chrvacii (Chorvatsku). (Nyní) chodí neklidně po pokoji, (neboť) kněžnin otec Lutic, který (nyní) žil ve městě Chorvatu, jí odchází ze života, umírá.

(Poznámka J. K.: Kníže Slavibor je také nazýván jménem Slavimír a také jménem Kosmas – viz Ročenka MNK 1999 - 2001, Brno, s. 115 ; strč. „prvně“ = dítě narozené jako první, lat. „primo“ = nejpřednější co do významu a důstojnosti, strč. „trútiti“ = trudit, žít, lat. „vita“ = život, žití)


Ea mihi nisi affuisset, nequaquam tantae auctoritatis viro haec mea senilia deliramenta offere praesumpsissem.

6. S: Svamisuaf – f Kurimi ta,
  L: Ludmino, se, f sieni ěree Chorvata a ine nalapaf
  P: Tusin a Tira meste Hisko imese e, materi, scapat.

Převod (F. B.): Svamyslav v Kouřimi Tě Ludmino, hle, v síni kněze Chorvata i s jinými zajal. Tuža a Tira měli ji, matku, v městě Hýskov usmrtit.

(Poznámka J. K.: strč. „lapati“ = lapat, chytat, strč. „skanúti, skapati“ = zhynout, sejít)


Quaerens enim quaesivi, quid iocundum, quid ociosum vobis offerem, sed nichil tam ridiculosum quam opusculum meum inveni.

7. S: Adilburca Nemca, sě, muči Liutminu.
  L: Vide mi(l)ost f oco  o(t)cu Ucanci, sě, ruku f pokutu
  P: dvise, i Hes Komun v(e)sme si Liudminu mimo muin.

Převod (F. B.): Adilburka Němka, hle, mučí Ludminu. Když vidí soucit, milosrdnost v očích Otce Učence, hle, ruku zvedá k potrestání. A Hes Komon si (pak) vezme Ludminu mimo mlýn.

(Poznámka J. K.: strč. „pokuta“ = trest, potrestání, strč. „mlyn“ = mlýn)


Si enim svaviter ridemus, cum aliquem offendi pede ad lapidem videmus, …

8. S: Ludmina – ime puti.
  L: Svamislav přěvede iu kde(ž)
  P: da i sede f Kurime f domě s nim.

Převod (F. B.): Ludmina má putování. Svamyslav ji nechává převést kamsi, aby ji pak v Kouřimi věznil ve svém domě.


…quod in hoc opere meas offensiones, quot grammaticae artis sinalimphas videbitis;

9. S: Svati Utcan – o(t)ci recen ban.
  L: Dragomir jm(i)e špehof, ufame,
  P: stise Sahsi. Imě nastolit pokoj.

Převod (F. B.): Svatý Učen je otci nazýván bán. Doufáme, že Drahomíra má (svoje) špehy, a že jimi nechává sledovat Sasy. Měla by (v zemi) nastolit klid a mír.

(Poznámka J. K.: strč. „řéci“ = říci, jmenovat se)


…de quibus si per singula ridere velitis, ultra modum potestis uti proprietate hominis. Valete…

10. S: Dragomiri Lutis ě ban.
  L: I episcup Moravi trpěl tmu od hTutonu.
  P: Svet da ešte slišeti sile vieri.

Převod (F. B., J. K.):  Drahomířin Lutic je bán (údělný kníže). Také biskup Moravy trpěl tmu vězení od Němců (nebo: od Tutona). Svět (lidstvo) se dá ještě získat silou víry.

(Poznámka J. K.: lat. „regnum Teutonicum“ = Království německé, strč. „svět“ = svět, země, lidstvo, světlo, úsvit, svítání, strč. „ješče“ = ještě, dosud, strč. „slyšeti koho, v koho“ = poslouchat, být poddán)


Sive enim vobis soli hae seniles nugae placeant sive displiceant, rogo ne tercius eas oculus videat. 

 

11. S: Liudmina, – Helin biu
  L: v Oseku (Hesko) skrit Slovanu piesně! I ot(e)š(e)d lapen iešče
  P: Gorast Učen ie, sě, (j)sa legat svoei ( … ).

Převod (F. B.): Ludmino, (biskup) Helena byl v Oseku (v Hýskově) ukrýt slovanské písně. A sotva vyšel polapen je ještě Gorazd Učen, hle, přestože je vyslancem svojí ( … ).

NAVRCHOLU.cz