"Pokud jde o úsudek, rozlišit sofisma od důkazu nelze jinak, než ověřením závěru zkouškou nebo praxí. I ty nejjistější závěry vyvozené z úsudku nejsou dokonalé, pokud se neověří."
Roger Bacon

Souvislosti názvu Písařov I.
Souvislosti názvu Písařov - II.
Spoje Zábřeh - Štíty
Gablona a Jablonná
Nejstarší brody Orlice
Z minulosti Polné
Moravská příjmení

Počet přístupů: 412323

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.


Obsah ©
Vladimír Merta,
2004 - 2005

Etymologie toponymie

Titulek poukazuje na dosti populární vědecké discipliny výkladu slov a místních jmen. Oblíbenosti se nemusíme příliš podivovat, vezmeme-li v úvahu, že byla jedinou činností, jíž vykonával Adam v ráji a na jejímž základě dostal na pomoc Evu. Každý se již proto jistě setkal s mnoha výstižnými i méně přesnými zdůvodněními různých názvů od autorů místních i odborných, dnešních i dávných. Téměř všechna dosavadní vysvětlení můžeme nazvat etymologií jednoduchou, ne snad, že by postrádala důmyslu, jen jejich původci zpravidla ponechávali stranou možný větší počet významů jediného slova.

Z divadelní teorie jsou dobře známé poučky o možnostech vyjádřit stejnou větou i desítky významů, což přirozeně užívají dramatikové, herci i režiséři a může si i kdokoliv snadno vyzkoušet, použije-li jen poněkud ironii, sarkasmus, gesta, otazníky či vykřičníky, navíc prostředí i charakter samotné postavy a mnohé další - ne slovní - možnosti vyjádření. Podobná situace jako u věty je však i u slova jediného. Můžeme je bezmála porovnávat s geometrickým bodem o němž je stanoveno, že jím ideálně lze vést nekonečné množství přímek. Takovýchto přímek - významů a souvislostí slova, lze přikládat také každému jménu docela velké množství. Etymologie jediného jména je tedy nejčastěji považována jen za víceméně pravděpodobnou možnost, o důkazu ještě zpravidla hovořit nelze, dokud potřebnou podporu a potvrzení neobstaráme i z nějaké jiné oblasti.

Zájem dávných, ale i novějších etymologů dosud téměř neupoutala ani očividná vlastnost toponymie, zvláště slovanské, vyznačující se velkým množstvím - řekněme - jmenných typů. Celé desítky toponym mají zcela stejná, nebo velmi podobná jména. K vysvětlení takto nápadně velikých souborů máme k dispozici pouhých několik zdůvodnění relevantně přicházejících v úvahu. Kromě nejznámějších Lhot jsou to ještě tzv. osady služebné - např. Štítary, Hrnčiare apod. Přestěhování obyvatel je rovněž často uváděno a nakonec stejná místní situace, jaká vznik jména vyvolala. Je však pravděpodobné, že z příčin, jež jsou nabízeny vzniklo pojmenování naopak velmi malé části osad. (Mimo oněch Lhot, jichž je nepochybně dostatečné množství.)

Pokud budeme moci chudý rejstřík etymologických nástrojů rozšířit a ukázat, že jméno osady v určitých podmínkách musí být právě takové, neboť právě taková jména mají i desítky osad nacházejících se v obdobné situaci jinde, získáme zároveň mnohonásobné potvrzení důkazu správného porozumění mluvícímu jménu. Etymologie zajímající se pouze o jedinou konkrétní osadu a jméno důkaz podat nemůže, dokonce ani v případě, že je opravdu správná. 
 
Články, které jsou zde zatím k dispozici, byly samostatně zveřejněny při různých příležitostech a zachycují vždy právě dosažený stav shromážděných podkladů i utříděných kombinací v různých obdobích. Pozornější čtenář si proto povšimne jak několika opakujících se, tak i rozdílných tvrzení, či datování, v nich zmiňovaných. Pomoc je ale poměrně snadná; poněvadž práce na tématu stále pokračovala, rozhoduje v takových případech datum napsání článku - pozdější závěr považoval autor za správný, čímž ještě nelze zároveň říci, že zcela definitivně.

Pro zveřejnění na webu by tedy důvodně přicházela v úvahu možnost předem všechny materiály sjednotit, ale nebylo by to zcela účelné. Především se zmíněné rozdíly opravdu týkají jen několika jednotlivostí a také nechci, prakticky teprve po druhé etapě práce, již sestavovat další a zase jen dílčí souhrn dosavadních výsledků. Téma je totiž podstatně širší, jak časově, tak územně. Za cíl si mohu snad stanovit postupně projít časový úsek výskytu a používání typových jmen, - oběma směry poněkud přesahující 1. tisíciletí n. l. Podrobnější územní zpracování našich zemí, natož minimálně střední Evropy, jaké ale bude jednou užitečné, je mimo mé možnosti a možná i kteréhokoliv jednotlivce.

Zůstal jsem zatím proto i na stránkách MILLENIA u dřívějšího způsobu postupného zveřejňování výsledků, neboť se již osvědčilo. Různými výměnami názorů i údajů přineslo od řady lidí i mnoho jinak obtížně dostupných dat, která již byla a ještě i budou použita v další práci. Pokud by trend pokračoval i na webu, mohl bych očekávat ještě větší množství různých historických údajů, třeba i typovým podobná jména pomístní, ale navíc i další spolupracovníky, nebo dokonce další zpracovatele rozsáhlého materiálu našich toponym.

Do větších, zvláště historických podrobností a v minulosti se vyskytujících tvarů jmen jsou zkoumány jen horní části povodí Březné, Tiché Orlice a Kladské Nisy. Zdejší jak zeměpisná, tak i historicko - politická situace je poměrně výrazná a nadto dobře zdokumentovaná v pracích například Jana Březiny i jiných. Proto umožňuje s její pomocí iniciované vztahy a souvislosti potvrzovat obdobnými skutečnostmi z jiných krajů nebo zemí. Obráceně zase lze použít zásady na základě štítecka specifikované, ale platné mnohem šířeji i na terény ne tak výrazné, případně méně zdokumentované, nebo s menším počtem dnes dochovaných typových osad.

Mimo těchto příjemných zkušeností pro úplnost uvedu, že jsem se v jedné redakci potkal i s odmítnutím, odůvodněném - nesrozumitelností. Pravděpodobně to však byl jen pokus dodat odmítnutí poněkud společenskou formu, neboť bylo-li by tomu jinak, nevyjadřovala by se redakce o sobě právě lichotivě. S neporozuměním jinde jsem se totiž doposud nesetkal, ač občas s tématem typových jmen seznamuji i houbaře a pracovníky zaměstnané na výkopech. Poznamenávám tuto příhodu jen proto, abych ujistil případné pisatele příspěvků, že snesu připomínky, kritiku i odmítnutí - ač k němu důvody nespatřuji a bude mně zajímat jakýkoliv názor.

NAVRCHOLU.cz