"Pokud jde o úsudek, rozlišit sofisma od důkazu nelze jinak, než ověřením závěru zkouškou nebo praxí. I ty nejjistější závěry vyvozené z úsudku nejsou dokonalé, pokud se neověří."
Roger Bacon

Souvislosti názvu Písařov I.
Souvislosti názvu Písařov - II.
Spoje Zábřeh - Štíty
Gablona a Jablonná
Nejstarší brody Orlice
Z minulosti Polné
Moravská příjmení

Počet přístupů: 412330

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.


Obsah ©
Vladimír Merta,
2004 - 2005

 

 

Moravská příjmení

 

   Mezi našimi příjmeními existuje zřetelná skupina názvů tvořených na základě slovesa, často ve tvaru příčestí minulého činného, nebo činnosti, či stavu. Např. Přikryl, Zatloukal, Žváček, Pospíšil, Opršal, Konečný atp. Všechna obsahují jistý dynamický prvek. Je to pradávný, legitimní způsob pojmenovávání, známý již na kmenové úrovni V současnosti se s podobnými jmény, tvořenými na základě vlastností, setkáme např. u jmen válečných lodí – Odvážný, Nezdolný, Snaživý. (Zde šetřená příjmení mívají ale většinou poněkud civilnější nádech, vzatý z občanského života před několika staletími, kdy se teprve druhá jména stávala pravidlem. Jednotlivé jejich případy mohou ale být i o mnohá staletí starší. V novověku již málo určující prostá jména osobní se pro zpřesnění identifikace častěji doplňovala dalším jménem. Kdysi i příjmení charakterizovalo více konkrétní osobnost, její vlastnosti, postavení apod., takže v jednom rodě mohla být i příjmení různá. Císař Josef II. však pro účely dědického řízení přikázal i dědičnost příjmení, téměř je tedy kodifikoval.
   Podle nejedné osobní zkušeností jsem začal časem nabývat přesvědčení, že u oněch slovesných příjmení se jedná o označení převážně moravská. Opíralo se ale jen o intuitivní pocit, jemuž poněkud protiřečilo běžné nacházení takovýchto příjmení i v Čechách. Jednou jsem dokonce zmínil moravskou možnost původu nositeli jednoho z nich, čímž jsem jej navždy ztratil - takže nadále jsem si ponechával neprokazatelný motiv jen pro sebe… Nyní se ale objevil pěkně a zcela systematicky zpracovaný web
www.kdejsme.cz, jehož údaje lze pro potvrzení dosavadní hypotézy přesvědčivě použít. Zdrojem mu je seznam příjmení zveřejněný na webu MV ČR. (Nejedná se tedy v žádném případě o údaje důvěrné, osobní). Nyní jsou v něm zachycena data k lednu 2010 a databáze údajně obsahuje 362 146 unikátních příjmení.
  
Z ohromného počtu jsou zde pochopitelně pro následující konstatování užita ona jména slovesná a i ta pouze v nevelkém statistickém vzorku 41 jmen – zcela namátkově vybraných. Pro účel moravské územní identifikace je ovšem statistický vzorek již dostačující. Jakákoliv další jména je ostatně snadno možné na webu prověřit, zda odpovídají zde přijatým závěrům. Na mapkách okresů (nejnověji i obcí s rozšířenou působností), uvádí různým barevným podkreslením hustotu výskytu zkoumaného jména vyhodnotitelnou na první pohled, ale připojeny jsou pro jednotlivé okresy, či v poslední vrstvě webu dokonce pro jednotlivé obce s rozšířenou působností, III. stupně, i přesné číselné údaje. Zvláště na sytosti barevných odstínění podle počtu výskytů šetřeného jména obvykle vyplývá prakticky jednoznačně moravský původ oněch vybraných příjmení, ač s jednotlivými jejich výskyty se pochopitelně setkáme třeba ve většině okresů republiky. Že převaha umístění těchto jmen na Moravě a ve Slezsku je veliká je navíc zřejmé ze skutečnosti, že rozloha Čech je více než dvojnásobná oproti Moravě i se Slezskem... Jsou to jistě zajímavé údaje vyjadřující tehdejší kulturní homogenitu Moravy, jejímž ojedinělým plodem je i sama metoda tvoření slovesných příjmení. Rovněž seznáme, že migrace obyvatel nebyla do dnešních dnů až tak veliká, jak se – avšak velmi nepodloženě - může leckdo domnívat. Čtenáři tohoto článku mají možnost sledovat územní rozšíření jednotlivých příjmení v následující tabulce. I tak je ale možno doporučit návštěvu webu www.kdejsme.cz a nechat si několik jmen zobrazit i na mapkách. Je zde sice možno poznamenat, že hranice nynějších okresů se vůbec nekryjí s historickou hranicí Čech a Moravy, natož s její hranicí přírodní a geopolitickou, ale obrázek, který porovnáváním dat získáme je i tak celkově názorný.
   Pokud se jedná o slovesná příjmení jen na Moravě a ve Slezsku, je snad možno vyslovit předpoklad, že jejich hojný výskyt ve Slezsku je rovněž způsoben migrací. Může být i velmi dávná – prakticky od počátků tvoření těchto příjmení na Moravě, neboť četné vzájemné kontakty a propojení byly i tehdy samozřejmostí, podporované navíc administrativním „šířením“ Moravy, nebo existencí olomouckého biskupství apod. Těžiště takovéhoto etnického jevu lze ale hledat až v době existence I. republiky a zvláště po II. světové válce, což zřejmě v jisté míře platí i o Čechách. Takovýto předpoklad nemohou ovšem materiály webu kdejsme.cz potvrdit, bylo by třeba rozsáhlého zkoumání matrik a zjišťování, kdy se tato příjmení začala ve Slezsku, případně v Čechách, objevovat. Je škoda, že podobné údaje nemůžeme podobně snadno získat i z období před 50, či dokonce před sto a více lety, ale jsme rádi i za tyto údaje – zcela aktuální.

 

Tabulka četnosti příjmení podle zemí

Příjmení

Počet M+S   Č Příjmení Počet M+S Č Příjmení Počet M+S    Č
Doležal 8 829 3398 5431 Opršal 178 98 80 Svozil 724 596 128
Doležel 2 271 1836 435 Oslzlý 63 62 1 Ustohal 125 97 28
Dosoudil 409 313 104 Osolsobě 48 44 4 Večeřa 2 113 1702 328
Drápala 50 44 6 Otřísal 110 73 37 Vybíral 1 401 1091 310
Drápela 385 340 45 Pospíšil 10776 5713 5063 Vyčítal 472 8 464
Gecl 10 6 4 Přidal 405 350 55 Vyhlídal 525 406 119
Konečný 6 706 5187 1519 Přichystal 519 368 151 Vrtěl 117 97 30
Kouřil 1 478 1041 427 Přikryl 2 416 2039 377 Vyroubal 484 400 84
Koutný 1 947 1372 590 Sehnal 781 525 256 Vysoudil 226 164 62
Melhuba 20 17 3 Skládal 200 143 57 Vytlačil 358 80 278
Navrátil 8 246 5776 2470 Skoumal 578 433 145 Zapletal 3 580 2944 636
Neplech 114 110 4 Smejkal 2 046 1156 890 Zlámal 1 191 974 217
Odložil 91 67 24 Soural 258 197 61 Žváček 263 212 51
Odložilík 147 121 26 Strouhal 1 083 640 443        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Tabulka zahrnuje 61 743 nositelů mužských příjmení, k nimž je třeba připočítat ještě manželky, neprovdané dcery i vdovy. Web kdejsme.cz totiž zvlášť eviduje i ženské nositelky příjmení a nezřídka jich pochopitelně bývá více, nežli těch mužských.
   Jen dvě jména z náhodného výběru – Vytlačil a Doležal, vykazují číselně větší výskyt v Čechách než na Moravě a ve Slezsku. Protože statistika nezahrnuje všechna slovesná příjmení, jež jednodušeji a mírně nepřesně lze kvalifikovat i jako příjmení končící na -l, je nasnadě, že se mezi nezahrnutými najdou i názvy se skutečnou převahou počtu v Čechách.   Příjmení tohoto typu je jistě několik dalších stovek, ale zvolený vzorek již stanovuje markant jejich tvoření na Moravě. Příjmení Pospíšil, snad v souladu s významem slova – dosáhlo početně rovnoměrného zastoupení i v Čechách, nebýt ovšem jejich více než dvojnásobné rozlohy. Nositelé příjmení Zapletal by snad nejraději nevytáhli paty z Moravy a Slezska, soudě podle jimi nejpočetněji osídlenými 35 okresy a obcemi III. stupně. Jsou totiž jen moravské a slezské – vyjímaje Prahu na 4. místě a ještě 30. - Moravskou Třebovou…
   Jestliže nám web kdejsme.cz svými údaji takto umožnil přesvědčivě potvrdit původní domněnku, po chvíli práce s jeho podklady můžeme původní postup obrátit a hledat ne podle charakteristického tvaru jména, ale rovnou podle převahy moravskoslezského výskytu. (I hlavní autor webu kdejsme.cz, Ondřej Malačka je nakonec také takovým příkladem spjatosti s územím břeclavska). Deset z nich je uvedeno v následující menší tabulce. Je mezi nimi i příjmení autora článku a pro případ nejasností, zda se příjmení Merta šířilo z Jesenicka, či od Ostravice, je možno zmínit, že v Jeseníkách na Velkém Máji jsou prameny řeky Merty. Její jméno je dosti ojedinělé, ale s možnostmi Internetu snadno zjistíme, že nepochází snad z nějakého germánského jazyka a ve světě jen v norštině, maďarštině, finštině a indonézštině lze tyto hlásky nějakým způsobem přečíst – vždy ale se zcela jiným, nepříbuzným významem. (V němčině, holandštině apod. známé jméno Mertens je tedy nejspíše odvozeno od antického jména Martin).
   Pouze uprostřed indického státu Rájastán se nachází město Merta a v tádžičtině slovo stále znamená odvážný. Tádžičtina je západoíránským jazykem s velmi starobylými perskými rysy, dnes jsou v ní patrny i ruské prvky a píše se azbukou, latinkou i perským písmem.

Neslovesná příjmení

 - leč se stejně charakteristickým výskytem na Moravě a ve Slezsku


Příjmení

Počet M+S   Č Příjmení Počet M+S   Č
Hanák 3 583 2 988 595 Kotrle 64 62 2
Jura 321 227 94 Malačka 28 26 2
Kachlík 323 204 119 Merta 1 159 767 392
Keprt 340 284 56 Opálka 292 247 45
Kubiš 871 582 289 Valčík 329 240 189
 
  
  
V nejmenší tabulce se čtyřmi jmény lze ještě nahlédnout na rozšíření jmen Slovák a Slováček – převážně ve východní části Moravy a Slezska, zatímco se jménem Moravec se stejně pochopitelně nejvíce setkáme na východě Čech. Což ukazuje na jistou animozitu k nově příchozím, kteří byli z tohoto důvodu čímsi výjimečným, zasloužící si tudíž určité pojmenování. Ostatně není vůbec náhoda, že mezi 6 nejrozšířenějšími příjmeními v ČR nacházíme jména Nováková, Novák, Novotná a Novotný.

Příjmení

Počet M+S   Č
Čech 6 444 ----- -----
Moravec 5 905 560 5 335
Slovák 1391 1 049 342
Slováček 961 875 86

   Jméno Hanák má zajisté původ na Moravě. Hojně ale tato příjmení nacházíme i na samotné Hané, takže lze soudit, že ne každý obyvatel Hané byl i Hanák, snad se tedy jméno vztahovalo spíše na společenské postavení, než na samotný kraj, či území Hanáků. Příjmení Čech je rozprostřeno téměř rovnoměrně po celé ČR a tudíž v tabulce počty jeho moravskoslezské i české lokalizace nejsou zjišťovány.
   Web
www.kdejsme.cz lze ovšem využívat i k jiným srovnáním a statistikám. Spjatost jistých jmen s užším regionem lze, podobně jako na Moravě a ve Slezsku, konstatovat v jisté míře i na východě Čech, nebo na plzeňsku a snad by se daly specifikovat i další kraje. Také lze z jeho údajů očekávat, že Praha je největší moravské město, nebo jedno z největších. Na úsloví Pražanů, že polovina z nich je z Moravy tedy patrně něco bude.

 

Vladimír Merta, Letohrad, 4. července 2011.

NAVRCHOLU.cz